No hail,
No fail,
No death,
It s squeak from FIRE...
Ashes&Ashes

تگرگی نیست،
مرگی نیست،
صدایی گرشنیدی...
فریاد است، از درون آتش سوزان...
خاکستر، خاکستر، خاکستر

Before begin to read...

If you want to read this blog you should read carefully this page.
This page is about scientific thought.
Who is wise? & what is the wisdom?
http://scientific-thought.blogspot.com/2011/02/scientific-thought-wisdom-wise.html

زهد یا عزلت نشینی


شرایط گناه و خطا نیست > گناه و خطا نیست.

آیا دانشگاه رفتن گناه است؟
آیا فن آوری گناه است؟
آیا در جامعه بودن گناه است؟
...

ارزش کدام بیش تر است؟
  1. اینکه به دور از جامعه ادعای پاکی کردن.
  2. اینکه در درون جامعه کمتر به خطا رفتن.

آیا گوشه ی عزلت ِ حجره ای در حوزه ای راه عرفان است؟
هیچ امکانی برای رسیدن به گناه نیست در نتیجه گناه معنا ندارد.
در مقابل زمانی که گناه معنا نداشته باشد پاکی نیز معنا ندارد.


-          آیا نیک به طور مستقل نیک است؟
حتی اگر تعریف ِ نیکی مستقل باشد، پاداش بی معنا خواهد بود.
زمانی که تنها یک انتخاب موجود است، بی معنی است که برایش پاداش هم درنظر گرفته شود.

افرادی خود را در گوشه ای به دور از جامعه قرار می دهند و خود را زاهد و با ایمان می خوانند و جامعه را به حال خود گذاشته اند.
حال آنکه نوجوانی که می خواهد وارد جامعه شود باید پلیدی های جامعه را تحمل کند تا آن افراد ِ گوشه نشین سیر و سلوک کنند و وارد جامعه نشوند از ترس اینکه به گناه کشیده شوند.
نوجوان هایی قربانی شوند و ایشان بی خیالی سرکنند!

وارد سیاست نمی شوند که کثیف است.
وارد فرهنگ نمی شوند که مورد تهاجم فرهنگی واقع نشوند.
وارد حوزه های علمی نمی شوند که بمب اختراع نکنند!

این افراد گوشه نشین مسلمان نیستند.
چه رسد به اینکه باتقوا و باایمان و عارف و زاهد باشند...
بدین جهت که آنها خود را بالاتر از اباعبدالله الحسین(ع) می دانند.
حسین بن علی قیام کرد در مقابل پستی ها و کژروی های جامعه > امر به معروف و نهی از منکر...
حال آنکه ایشان وارد جامعه نمی شوند.

- تکرار ِ تاریخ است.
 همواره خشک مغزانی به نام زاهد در طول تاریخ منشا اصلی تباهی ملت ها بوده اند.
اگر سیاست همان دیانت باشد روشن است که این افراد بی دین هستند چون سیاست ندارند و خود را دور نگاه می دارند.
برخی موبایل دردست ندارند از ترس اینکه شاید بلوتوثی نابهنجار برای شان فرستاده شود.
برخی از اینترنت استفاده نمی کنند که شاید به خلاف روند.
و ... به همین ترتیب از کل فن آوری و سپس از کل جامعه دور می شوند.
دور شدن شان برای خودشان به شرط آنکه خود را باایمان و زاهد دینی نگویند.


خرد داند |