No hail,
No fail,
No death,
It s squeak from FIRE...
Ashes&Ashes

تگرگی نیست،
مرگی نیست،
صدایی گرشنیدی...
فریاد است، از درون آتش سوزان...
خاکستر، خاکستر، خاکستر

Before begin to read...

If you want to read this blog you should read carefully this page.
This page is about scientific thought.
Who is wise? & what is the wisdom?
http://scientific-thought.blogspot.com/2011/02/scientific-thought-wisdom-wise.html

لااکراه فی الدین.

 
لا اکراه فی الدین...
به این جلمه توجه کنید.
قسمتی از آیاتی موسوم به آیت الکرسی.

روشنفکرانی تاریک مغز ازین برداشت هایی در راستای غربزدگی خود می کنند.
و در رد مفهوم امر به معرف و نهی از منکر این آیه را استفاده می کنند.
اینکه به عنوان مثال اگر نماز نمی خواند، حجاب ندارد، روزه نمی گیرد و احکام دیگر را رعایت نمی کند کاری نگیرید چون خدا خودش گفته است لااکراه فی الدین.

معلوم نیست این افراد عربی نمی دانند یا اینکه پی به نادانی مردم برده اند که اینگونه به راحتی می توانند عده ای بسیاری از نسل جوان را گمراه کنند. این را در نبود نهی از منکر استفاده می کنند و هرکس چنین باشد روشنفکر گویند و هرکس از کسانی را که احکام را رعایت نکند دل پاک و جوان است و ...

لااکراه فی الدین است.
نه ، لااکره فی الاحکام دین.

لا اکراه فی الدین یعنی جبری در قبول اصل دین نیست. یعنی اجباری در مسلمان بودن یا مسیحی بودن یا حتی خداپرست بودن یا ...
ولی با قبول هرکدام از موارد با شرایطی را رعایت کرد تا معلوم شود به عنوان مثال مسیحی بودن.
یعنی با قبول اصل مسلمان بودن باید دستورات این دین را رعایت کرد.

و این آیه چیزی در مورد اینکه مسلمان شوید و دستورات را رعایت نکنید و کسی هم چیزی نگوید نیست.

در مورد قبول اصل دین فرموده است اجباری نیست. ولی زمانی که دین قبول شد > سمعا و طاعتا.

خرد داند |